Loading Events
This event has passed.

Predavanje o odnosu marksizma i anarhizma koncipirano je tako da u prvom delu ponudi kratak istorijski pregled najšire shvaćenih socijalističkih ideja, teorija i praksi koje su se razvijale u drugoj polovini XIX i u prvim decenijama XX veka (socijaldemokratija, marksizam-lenjinizam, anarhizam, levi komunizam), uz prikaz njihovih osnovnih karakteristika i sporova koji su se vodili između njihovih najznačajnijih zastupnika (istorijsko-informativni deo) i da potom ukaže na sličnosti koje postoje između anarhističkih stanovišta i stanovišta levog komunizma. U drugom delu predavanja biće predstavljena stanovišta koja su zastupali autori iz kruga zapadnog marksizma, prvenstveno autori njegovog humanističkog krila, s ciljem da se ukaže na sličnosti koje postoje između njihovih stanovišta, s jedne strane, i stanovišta levog komunizma i anarhizma, s druge strane (idejno-teorijski deo). U trećem delu predavanja na osnovu sličnosti između anarhokomunizma, levog komunizma i zapadnog marksizma biće ukazano na mogućnosti, perspektive i probleme povezivanja njihovih stanovišta. To će biti učinjeno osvrtom na delo zastupnika tzv. otvorenog marksizma Džona Holoveja i kratkim osvrtom na povezivanje i preplitanje otvorenog marksizma i anarhističkih praksi u Latinskoj Americi na početku XXI veka.

Plan izlaganja

1. deo:
-Kratak osvrt na odnose i sukobe između Marksa i Prudona i Marksa i Bakunjina;
-Pariska komuna kao tačka mogućeg susreta marksista i anarhista;
-Kratak prikaz razvoja socijaldemokratije, marksizma-lenjinizma, anarhizma i levog komunizma (Roza Luksemburg, Anton Panekuk);
-Ukazivanje na sličnosti između anarhizma i levog komunizma.

2. deo:
-Predstavljanje najvažnijih stanovišta nekih autora zapadnog marksizma i odnosa zapadnih marksista prema marksizmu lenjinizmu i tzv. realnom socijalizmu (Đerđ Lukač, Karl Korš, Anri Lefevr, Herbert Markuze i Frankfurtska škola, jugoslovenski praxis marksizam);
-Ukazivanje na sličnosti između zapadnog marksizma, levog komunizma i anarhizma.

3. deo:
-Predstavljanje stanovišta Džona Holoveja;
-Ukazivanje na način povezivanja zapadnog marksizma, levog komunizma i anarhokomunizma u delu Kako promeniti svet bez osvajanja vlasti Džona Holoveja;
-Ukazivanje na vidove povezivanja i preplitanja otvorenog marksizma i anarhističkih praksi u Latinskoj Americi na početku XXI veka.

Predavanje se organizuje u okviru Škole anarhizma, a održaće ga Milorad Gačević.