Model otvorenog kalendara

O Magacinu:

Kulturni centar Magacin je kulturno-društveni centar i predstavlja resurs kojim upravlja zajednica korisnika prema zajednički utvrđenim pravilima. Magacin nije definisan krutim programskim ili kustoskim konceptom, već neguje i podržava širok spektar programa savremenog stvaralaštva, kao i društveno usmerene inicijative koje deluju u javnom interesu. Umetničke organizacije, udruženja, neformalne grupe i pojedinci (bez obzira na starosnu dob) koje deluju u skladu sa vrednostima Magacina i uslovima korišćenja, mogu koristiti resurse Magacina kako za rad i realizaciju programa u oblasti savremene umetnosti i kulture, tako i za širi spektar društvenih praksi. Iako prvenstveno orijentisan ka nezavisnoj i neformalnoj sceni, Magacin je otvoren i za saradnju sa institucijama.  

Prostori, programi i drugi resursi Magacina dostupni su u sledećim oblastima delovanja:

 • savremena umetnost i kultura
 • programi namenjeni razvoju i jačanju kapaciteta organizacija civilnog sektora, neformalnih grupa, pojedinaca i drugih subjekata u oblasti kulture, obrazovanja, mladih, medija, ljudskih prava, socijalnih pitanja, urbanog razvoja i životne sredine.

Navedene oblasti delovanja moraju da se temelje na vrednostima ljudskih sloboda i prava, društvene raznolikosti, uzajamne saradnje, solidarnosti i tolerancije, transparentnosti, međusobnom poverenju i odgovornosti.

Vrednosti Magacina:

 1. Jednakost i pravednost – Zajednica korisnika Magacina ne dozvoljava bilo kakvu diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje i iskorišćavanje.
 2. Profesionalnost i odgovornost – Od korisnika Magacina se očekuje profesionalno i odgovorno ponašanje u realizaciji programa i drugim aktivnostima, pri čemu se pažnja posebno obraća na poštovanje kućnog reda i Modela korišćenja Magacina.
 3. ParticipacijaMagacin se zalaže i poštuje načela participacije u odlučivanju, transparentnosti procedura, pravila i procesa donošenja odluka. S obzirom na skromnost resursa i termina koji stoje na raspolaganju, Magacin kreira model koji omogućuje vremensko i prostorno podeljeno korišćenje resursa, tako da maksimalizuje korist svih potencijalnih korisnika. Sa tim u vezi je definisan osnovni cilj modela da omogući da svi potencijalni korisnici imaju jednake uslove korišćenja i jednake šanse učestvovanja i suodlučivanja.
 4. Saradnja – Skupština Magacina vidi korisnike kao svoje partnere i sa svakom organizacijom nastoji da uspostavi i održava odnos koji se bazira na saradnji i međusobnom poverenju. Kako bi se obezbedila horizontalna praksa dijaloga i među korisnicima i podstakla partnerska uloga svih korisnika prostora Magacina, korisnici se redovno sastaju i razmatraju načine unapređenja rada ili eventualne nepravilnosti u radu.
 5. Dostupnost programi koji se odvijaju u Magacinu su otvoreni za sve, besplatni i  treba da budu dostupni što je moguće široj populaciji.
 6. Finansijska transparentnost –  Magacin svoje finansije vodi na transparentan i odgovoran način, i objavljuje podatke o prikupljenim i potrošenim sredstvima. Finansijski model Magacina baziran je na donacijama korisnika, prijatelja Magacina i građana. Visina donacija ne može uticati na bilo kakve privilegije i prednosti koje uključuju upravljanje, korišćenje i prisvajanje resursa Magacina.
 7. Poštovanje lične autonomije rada i umetničkog (kulturnog) stvaralaštva –  svi korisnici imaju pravo da koriste Magacin, nezavisno od svog delovanja van Magacina, dok god time ne ugrožavaju druge osobe i zajednicu Magacina u celini.
 8. Društvena promena Društvena promena je osnov rada Magacina, te se iz tog razloga moraju negovati programi i aktivnosti za dobrobit veće grupe ljudi i društva u celini, odnosno javno dobro nasuprot partikularnim i privatnim interesima vidimo kao osnovu promene koja je neophodna i društvu u celini.

Programski prioriteti za korišćenja resursa u okviru otvorenog kalendara

U slučaju da za se za isti termin prijavi više programa, prednost će se davati s obzirom na tip programa, i to prema sledećoj listi prioriteta:

 1. Javni programi – događaji otvoreni za širu javnost (umetnička događanja, predavanja, javne tribine i konferencije i slično);
 2. Radno-produkcijski programi u okviru kojih se priprema javni događaj – probe, umetnička istraživanja, kancelarijski rad, sastanci organizacija i timova i slično;
 3. Programi namenjeni manjoj grupi korisnika (zatvoreni događaji, treninzi i drugi skupovi).

Nedozvoljena ponašanja i programi:

 1. Diskriminacija – neposredna ili posredna lična diskriminacija koja se temelji na religiji, etničkoj ili nacionalnoj osnovi, rasi, polu, seksualnoj orijentaciji, imovinskom stanju, životnom stilu, godinama, invalidnosti, političkom opredeljenju ili zdravstvenom stanju.
 2. Uznemiravanje – neprimereno ponašanje prema drugim članovima: fizički i verbalni napadi, zastrašivanja, stvaranje neprijatnih radnih okolnosti.
 3. Religijski programi – Resursi Magacina ne mogu se koristiti za religijske programe i skupove u organizaciji udruženja ili drugih subjekata koje su u svojoj primarnoj orijentaciji religioznog karaktera, odnosno koji zastupaju pojedinu religiju.
 4. Političke stranke – Magacin ne mogu koristiti ni političke stranke, kao ni bilo koja organizacija za programe koji promovišu političku stranku.
 5. Privatizacija prostora – Magacin je zajednički resurs koji koristi velikom broju ljudi i organizacija, te je stoga nedopustiva bilo kakva privatizacija ili prisvajanje pojedinačnih ili više prostora.
 6. Ostvarivanje profita – Svi sadržaji u Magacinu su besplatni za korisnike i publiku, stoga u Magacinu nije moguće realizovati programe koji su komercijalnog karaktera, odnosno aktivnosti i programi koji se naplaćuju.

Magacin svojim primerom ističe značaj zajedničkog upravljanja i saradnje, te o njemu zajednički odlučuju njegovi korisnici prema definisanoj organizacionoj strukturi i pravilima odlučivanja.

Korišćenje Magacina zasnovano je na principima otvorene platforme kroz model otvorenog kalendara. Ovaj model omogućava svakodnevno besplatno dostupne resurse stotinama korisnika koji zajedno doprinose očuvanju i unapređenju prostora i njegovoj sve većoj vidljivosti i značaju.

Organizaciona struktura Magacina

Magacinom upravlja zajednica njegovih korisnika prema zajednički uspostavljenim pravilima korišćenja, principima i vrednostima. Asocijacija NKSS sprovodi aktivnosti zagovaranja pravnog statusa i projektnog finansiranja, učestvuje u radu Koordinacionog tela koje se bavi isključivo ovim pitanjima i u radu Skupštine Magacina prema definisanim pravilima.

Uloga Asocijacije NKSS

Asocijacija NKSS zastupa Magacin i zagovara status Centra kao prostora nezavisne kulture i društvenosti koji je kroz model otvorenog kalendara dostupan velikom broju korisnika. Do rešavanja pravnog statusa Magacina, Asocijacija NKSS zastupa kulturno-društveni centar Magacin, učestvuje u projektima ispred Magacina i obezbeđuje prisustvo Magacina u drugim mrežama i inicijativama zajedno sa Skupštinom redovnih korisnika. U saradnji sa korisnicima, Asocijacija NKSS doprinosi sprovođenju i razvoju modela zajedničkog upravljanja koji podrazumeva aktivno učešće korisnika u upravljanju, odlučivanju, razvoju i održavanju prostora. Sedište Asocijacije NKSS je u Magacinu što Asocijaciju čini i jednom od stalnih korisnika prostora.

Upravna tela Magacina su Skupština korisnika Magacina i Koordinaciono telo Magacina.

Skupština korisnika Magacina je glavno upravljačko telo Magacina i čine je svi redovni korisnici prostora. Skupština korisnika upravlja prostorom i donosi odluke u vezi sa aktivnostima Magacina, njegovim razvojem, tekućim održavanjem, uslovima korišćenja, zajedničkim akcijama i drugim temama važnim za rad i funkcionisanje Magacina izuzev javnog zagovaranja i projektnog finansiranja o čemu se Skupština mora dogovarati sa Koordinacionim telom. Skupština redovno zaseda minimum jednom mesečno, a sastanke Skupštine zakazuje koordinator Magacina. Skupština na redovnim mesečnim sastancima nema kvorum, već odluke donose prisutni na sastanku koji prostom većinom prisutnih mogu da odlučuju o tekućim temama u vezi sa prostorom Magacina.

Koordinaciono telo Magacina je telo koje obezbeđuje kontinuiranu komunikaciju Skupštine korisnika Magacina i Upravnog odbora Asocijacije NKSS. Koordinaciono telo ima 5 članova: koordinator/ka Asocijacije NKSS, jedan član Upravnog odbora Asocijacije NKSS i tri predstavnika iz reda redovnih korisnika Magacina koje direktno delegira Skupština korisnika.

Redovni korisnici su svi korisnici (organizacije i pojedinci) koji redovno koriste prostor, imaju direktan pristup otvorenom kalendaru, zvanično pristaju na uslove korišćenja prostora i učestvuju u radu Skupštine i održavanju prostora. Svi članovi pojedinačnih organizacija koje imaju status redovnih korisnika mogu jednako participirati kao pojedinci u radu Skupštine. Skupština korisnika glasa za izbor novih korisnika u status redovnog korisnika, ali i za oduzimanje statusa redovnog korisnika onim korisnicima koji krše principe korišćenja i vrednosti Magacina. Organizacije i pojedinci se mogu brisati i ponovo dopisivati na listu redovnih korisnika. Redovni korisnici nemaju preče pravo korišćenja Magacina. Svaki redovni korisnik mora imati svoj nalog na Otvorenom kalendaru i mora se služiti istim prema propisanim pravilima i smernicama, poštujući sve druge redovne korisnike i njihove programe. Status redovnog korisnika organizacija ili pojedinac mogu izgubiti ukoliko se uzastopno tri puta ne upišu u Dudl (Doodle) kalendar za zakazivanje redovnog mesečnog sastanka Skupštine, ukoliko krše uslove korišćenja i održavanja prostora ili ne poštuju osnovna načela i vrednosti Magacina. Skupština će jednom godišnje revidirati status redovnih korisnika, a o oduzimanju statusa, ukoliko se ispune uslovi za oduzimanje, odlučuje Skupština na redovnim zasedanjima.

Novi korisnici mogu postati redovnim korisnicima ukoliko pokažu interes za redovnim korišćenjem prostora, ukoliko pristaju na uslove korišćenja i održavanja prostora, ukoliko deluju u skladu sa vrednostima Magacina, i ukoliko Skupština korisnika na redovnom zasedanju, nakon predstavljanja novog korisnika i njegovih/njenih aktivnosti, nema prigovor na rad organizacije ili pojedinca koja/koji se kandiduje za redovnog korisnika.

Radne grupe formira Skupština korisnika Magacina koje se onda namenski bave pojedinačnim temama, inicijativama ili prostorima Magacina. Trenutno u Magacinu funkcionišu sledeće Radne grupe: Radna grupa Plesna sala, Radna grupa Ostavinska, Radna grupa Praksa, Radna grupa Cowork, Radna grupa Fond opreme. Pojedinačne radne grupe se sastaju po potrebi, bave se dodeljenim poslovima i redovno izveštavaju Skupštinu korisnika o svom radu.

Operativna tela Magacina su Koordinator, Tim za Tehničko održavanje, Tim za PR i Tim za foto dokumentaciju

Koordinator

Koordinator je operativna funkcija koja obezbeđuje komunikaciju i podršku novim korisnicima, koordinaciju aktivnosti redovnih korisnika, koordinaciju redovnih mesečnih sastanaka Skupštine i obavlja funkciju blagajnika koji vodi tekuće finansije prostora. Koordinator se bira na redovnim mesečnim sastancima Skupštine korisnika. Koordinator je rotirajuća funkcija sa mandatom od mesec dana, a bira se iz redova korisnika koji se sami prijavljuju za preuzimanje ove funkcije. Ukoliko postoji dovoljan broj redovnih korisnika zainteresovanih za obavljanje funkcije koordinatora, ista osoba može da bude koordinator Magacina maksimum jedan mandat godišnje. Koordinator za uloženi rad dobija finansijsku nadoknadu čiji iznos zavisi od trenutnih finansijskih kapaciteta Magacina, a o naknadi odlučuje Skupština korisnika. Koordinator dobija pristup mejlu, zadužuje koordinatorski telefon, ključeve (ulaz, co-work, tehnika) i fasciklu sa formularima za zaduživanje ključeva i opreme.

Dokument iz koga se Koordinator informiše o svojim dužnostima je  „Danas kada postajem koordinator“.

Tim za Tehničko održavanje Magacina

Tehničko održavanje podrazumeva planiranje i izvođenje ili koordinisanje radova na održavanju prostora (struja, voda, internet, mobilijar, oprema, brave, pregrađivanja i rušenja, ventilacija, grejanje i drugo).

Ovu funkciju izvršava Tim za tehničko održavanje, koji svakog meseca delegira člana da bude Koordinator tehničkog održavanja. Članom tima može postati svaki redovni korisnik Magacina koji poseduje potrebna znanja i veštine neophodne za održavanje pomenutih tehničkih sistema Magacina.

Tim za PR

Tim za PR odgovoran je za seriju aktivnosti koja se odnosi na ukupnu komunikaciju Magacina sa publikom. Ove aktivnosti podrazumevaju: komunikaciju putem društvenih mreža (Facebook/Instagram), održavanje sajta (redovno dodavanje najavljenih događaja u sekciji Program, redovno održavanje rubrike Vesti, prikupljanje materijala od korisnika potrebnih za sklapanje i slanje newsletter najave javnih događaja u prostoru Magacina, kao i događaja koji se postavljaju na sajt, prikupljanje foto, video, audio i tekstualne dokumentacije o programima korisnika Magacina koje produkuju korisnici, koordinisanje fotografisanja javnih događaja, radnih akcija itd.

Tim za Foto dokumentaciju

Tim za Foto dokumentaciju fotografiše značajnije događaje u Magacinu u koordinaciji sa PR timom – javne događaje, radne akcije, i obezbeđuje kontinuitet dokumentarnog fotografisanja Magacina. Foto tim uključuje sve zainteresovane korisnike koji imaju neko iskustvo u fotografisanju događaja i želju da unaprede svoja znanja. Foto tim za uloženi rad dobija finansijsku nadoknadu. Iznos nadoknade zavisi od trenutnih finansijskih kapaciteta Magacina, a o visini nadoknade odlučuje Skupština korisnika.

Finansije

Tekućim finansijama Magacina bavi se Koordinator, dok se projektnim finansiranjem bavi Koordinaciono telo Magacina u saradnji sa Skupštinom korisnika.
Svi korisnici prostora ohrabruju se da unutar svojih projektnih aplikacija uvrste određeni iznos i za održavanje prostora Magacina čime doprinose razvoju Magacina, ali i vidljivosti Magacina unutar programskih aktivnosti svih korisnika. Veličina iznosa u potpunosti zavisi od mogućnosti i procene korisnika. Ovakva praksa finansiranja Magacina nije obavezna i bazira se isključivo na dobrovoljnoj inicijativi korisnika.